Klubbens stadgar

Stadgar för Bildgruppen Prisma.

Antagna vid extra årsmöte 2009-05-04.

§ 1 NAMN

Föreningens namn är Bildgruppen Prisma och dess organisationsnummer är 802488-6015. Föreningen grundades den 21 april 1966.

§ 2 ÄNDAMÅL

Bildgruppen Prisma är en ideell och oberoende förening. Föreningens primära verksamhetsområde är Kolbäcksådalen med Hallstahammars kommun som huvudort.

Föreningens ändamål är att på ideell bas:

utveckla och främja det fotografiska intresset och kunskapen

genomföra dokumentära fotoprojekt

arrangera fotoutställningar

i övrigt skapa förutsättningar till en meningsfull fritid åt föreningens medlemmar.

 

Medlem äger inte rätt att i föreningens namn verka för eget särintresse utan styrelsens medgivande.

 

§ 3 HEMORT

Föreningen har sin hemort i Hallstahammars kommun.

 

§ 4 FÖRENINGENS ANGELÄGENHETER

Beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte, föreningsmöte och styrelsen.

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, sekreterare, kassör och vid årsmöte ytterligare valda ledamöter. Till styrelsen adjungeras följande funktionärer; tävlingssekreterare, webredaktör/er och lokalfogde/ar.

Mandattiden för ordförande är ett (1) år och för övriga två (2) år varav halva (1/2) antalet väljs vartannat år.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande minst två (2) gånger per år eller när minst två (2) styrelseledamöter gemensamt fordrar det. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva (1/2) styrelsen är närvarande.

 

§ 5 FIRMATECKNARE

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

 

 § 6 MEDLEMSKAP

Den som delar föreningens målsättning, samt är beredd att följa dess stadgar, äger rätt att bli medlem.

Följande medlemskategorier finns i klubben:

a/ Aktiva, Fullt betalande

b/ Passiva och familjemedlemmar

Medlem som inte fullgör sina ekonomiska åligganden, ej följer stadgarna eller på annat sätt motverkar föreningens verksamhet och inriktning kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

 

§ 7 MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften fastställs för kategori §6 a-b av årsmötet och erläggs per kalenderår.

Ny medlem skall betala medlemsavgiften snarast efter att medlemskap erhållits.

Ny medlem under perioden 1 juli till och med 31 oktober betalar halv (1/2) avgift. Ny medlem under perioden 1:a november till och med 31 december erhåller avgiftsbefrielse.

 

§ 8 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTET

Följande punkter skall behandlas och protokollföras:

1 Mötets öppnande.

2 Fastställande av röstlängd.

3 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.

4 Fastställande av dagordning.

5  a/  Val av ordförande för årsmötet.

5 b/ Val av sekreterare för årsmötet.

5 c/ Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet. Justeringsman fungerar även som rösträknare.

6 Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning.

7 Revisionsberättelse.

8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9 Styrelsens förslag till budget för det nya året.

10 Fastställande av medlemsavgifter för det nya året.
10 a/ Aktiva, fullt betalande
10 b/ Passiva och familjemedlemmar

11 Val av styrelse.
11 a/ Val av ordförande för ett (1) år.
11 b/ Val av övriga styrelseledamöter för två (2)år.

12 Val av övriga förtroendeuppdrag för ett (1) år.

13 Val av revisor
a/ Val av revisor för ett (1) år.

14 Val av valkommitté på två personer för ett (1) år.

15 Motioner eller övriga inkomna frågor till årsmötet.

16 Mötets avslutande.

Motioner eller övriga frågor till årsmötet skall vara skriftliga och vara styrelsen tillhanda senast 15:e januari. Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motioner till årsmötet.

 

 § 9 TIDPUNKT FÖR ÅRSMÖTE

Årsmöte skall äga rum innan februari månads utgång. Kallelse skall utsändas senast två (2) veckor före mötet.

 

§ 10 EXTRA ÅRSMÖTE.

Kallelse till extra årsmöte kan ske på styrelsens förslag eller om minst en femtedel (1/5) av föreningens medlemmar påkallar det. Kallelse, med vad som skall behandlas, skall utsändas senast två (2) veckor före mötet.

Extra årsmöte får endast behandla den eller de frågor som föranlett dess kallande.

Finner revisorn vid sin löpande granskning skäl att kalla till extra årsmöte skall denne uppmana styrelsen att göra så. Har styrelsen inte inom fjorton (14) dagar följt revisorns uppmaning, äger denne rätt att kalla till extra årsmöte.

 

§ 11 VERKSAMHETSÅR OCH RÄKENSKAPSÅR

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår skall vara kalenderår.

 

§ 12 REVISION

Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast tre (3) veckor före årsmötet.

Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast två (2) veckor före årsmötet.

 

§ 13 FÖRENINGENS BESLUT

För föreningsbeslut erfordras enkel majoritet, med undantag av de fall som nämns i §14 och §15. Vid lika röstetal avgör ordförande.

Vid personval skall sluten omröstning ske, om någon så begär det.

Medlem som är förhindrad att närvara vid årsmöte eller extra årsmöte äger rätt att företrädas genom fullmakt.

 

§ 14 ÄNDRING AV STADGAR

För ändring av stadgar erfordras beslut på två möten, varav minst ett skall vara årsmöte. Förflyter mindre tid än nittio (90) dagar mellan besluten krävs två tredjedels (2/3) majoritet vid det sist hållna mötet. Minst sju (7) dagar skall förflyta mellan de två mötena.

 

 § 15 FÖRENINGENS UPPLÖSANDE

Skulle fråga om föreningens upplösande uppstå skall det kallas till ett extra årsmöte.

Beslut om upplösande av föreningen skall fattas av två på varandra följande möten. En majoritet på två tredjedelar (2/3) erfordras av de avgivna rösterna på båda mötena. Minst sju (7) dagar skall förflyta mellan de två mötena.

Vid beslut om föreningens upplösande skall dess tillgångar fördelas enligt förmånsrätt. Uppkommer därefter ett överskott skall detta i första hand tillfalla Riksförbundet Svensk Fotografi, i andra hand sammanslutning eller organisation som verkar för fotografins utveckling inom Hallstahammars kommun, i sista hand Hallstahammars kommun och dess Kulturnämnd eller motsvarande. Beslut om tillgångarnas fördelning skall fattas samtidigt som beslut om föreningens upplösning. En majoritet på två tredjedelar (2/3) erfordras av de avgivna rösterna vad avser tillgångarnas fördelning.